foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


I. CEL PLEBISCYTU

Celem Plebiscytu jest wyróżnianie i promowanie najlepszych Przedsiębiorców Powiatu Tarnogórskiego świadczących usługi motoryzacyjne Automobilistom – użytkownikom samochodów, motocykli i skuterów, a także pomoc Przedsiębiorcom w systematycznym budowaniu swojej dobrej MARKI. Wyboru najlepszych warsztatów dokonują zadowoleni Automobiliści, którzy głosując na biorących udział w Plebiscycie Przedsiębiorców, rekomendują wyróżnione warsztaty innym Automobilistom – potencjalnym Klientom wyróżnionych Przedsiębiorców. Plebiscyt „Warsztat przyjazny Automobilistom 2016 organizowany jest corocznie.

ORGANIZATOR PLEBISCYTU

Organizatorem Plebiscytu jest Automobilklub Tarnogórski - Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 00000 35562, z siedzibą w Tarnowskich Górach, zwany dalej „Organizatorem”.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki uczestnictwa w Plebiscycie na „WARSZTAT PRZYJAZNY AUTOMOBILISTOM 2016”.
 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
 3. Osoba fizyczna i prawna, biorąca udział w Plebiscycie jako Przedsiębiorca lub Klient, zwana dalej „Uczestnikiem” wyraża zgodę na stosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Udział w Plebiscycie mogą brać Przedsiębiorcy z terenu powiatu tarnogórskiego, prowadzący zakłady - warsztaty, świadczące usługi motoryzacyjne w zakresie: mechaniki, elektromechaniki i elektroniki pojazdowej, blacharskie i lakiernicze, wulkanizacyjne oraz kosmetyki samochodowej.
 5. Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w plebiscycie.

III. ZASADY UCZESTNICZENIA W PLEBISCYCIE

 1. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie ma charakter dobrowolny i jest dokonywane przez Uczestnika na formularzu Plebiscytu na „Warsztat przyjazny Automobilistom 2016” dostępnym na stronie internetowej Automobilklubu Tarnogórskiego www.automobilklub-tarnogorski.pl w czasie trwania Plebiscytu.
 2. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez przesłanie pocztą lub mailem na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiste doręczenie wypełnionego formularza, do Organizatora Plebiscytu, z dopiskiem „Warsztat przyjazny Automobilistom 2016”
 3. Po przesłaniu formularza do Organizatora Uczestnik, w terminie do 3 dni, dokonuje wpłaty wpisowego na konto bankowe Organizatora wpisując w treści przelewu, jako tytuł zapłaty:  „Udział w Plebiscycie „Warsztat przyjazny Automobilistom 2016”
 4. Po odbiorze formularza i odnotowaniu wpływu  wpisowego na konto bankowe, Organizator przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie udziału oraz numerowane kupony do głosowania. Uczestnik może przekazać swoim Klientom dowolną ilość kuponów, jednakże jeden Klient może oddać tylko jeden głos na Uczestnika, podając na formularzu do głosowania, swoje dane osobowe oraz nr kuponu konkursowego otrzymanego od Uczestnika. W przypadku wielokrotnego głosowania przez jednego Klienta, na tego samego Uczestnika, pomimo podania różnych numerów kuponów, Uczestnikowi zostanie zapisany jeden głos.
 5. Klienci oddają swoje głosy w Plebiscycie za pośrednictwem strony internetowej www.automobilklub-tarnogorski.plna warsztaty motoryzacyjne prowadzone przez Uczestników, a wskazane w materiałach Plebiscytu. Głosowanie będzie możliwe w okresie od dnia 10 lutego 2016 roku od godz. 00:00:00 do dnia 20 kwietna  2016 roku do godz. 23:59:59.
 6. Tytuł „Warsztat Przyjazny Automobilistom 2016” otrzyma Uczestnik, na którego zostanie oddana największa liczba głosów.
 7. Organizator może przyznać więcej tytułów  „Warsztat Przyjazny Automobilistom 2016”, z uwzględnieniem zakresu świadczonych usług motoryzacyjnych.
 8. Uczestnik, który trzykrotnie zostanie wyróżniony tytułem „Warsztat Przyjazny Automobilistom ” uzyska prawo używania tytułu „Super Warsztat Przyjazny Automobilistom”

IV. KOMISJA PLEBISCYTOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów, Organizator powoła komisję zwaną dalej „Komisja". Członkowie 3 – 7 osobowej Komisji zostaną delegowani przez Organizatora.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Przedsiębiorcom uczestniczącym w Plebiscycie i wybranym przez Automobilistów, zostaną przyznane tytuły  „Warsztat przyjazny Automobilistom 2016”. Najwyżej ocenieni otrzymają nagrody i dyplomy. Organizator może przyznać również wyróżnienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Plebiscytu w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, radiu i telewizji oraz w Internecie.
 3. Nagrodzeni i wyróżnieni Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach bezpośrednio przez Organizatora.
 4. Organizator informuje Uczestników o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagrody obciąża Uczestnika uprawnionego do jej odbioru – osobę nagrodzoną. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek wynosi 10% od wartości nagrody powyżej 760 zł brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator.
 5. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze od Uczestnika i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Plebiscyt jest prowadzony zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności: jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenia Plebiscytu.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 5. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź listownie pod adres Organizatora w terminie do dnia 05 maja 2016 roku.
 6. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i Klientów dla celów organizacji Plebiscytu, wydania przyznanych nagród, wyróżnień i dyplomów, oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 8. Uczestnicy i Klienci biorący udział w Plebiscycie podaje dane dobrowolnie, oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej:www.automobilklub-tarnogorski.pl i bezpośrednio u Organizatora.