foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


S T A T U T
AUTOMOBILKLUBU TARNOGÓRSKIEGO

ROZDZIAŁ  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „AUTOMOBILKLUB TARNOGÓRSKI”, zwane w dalszej części Statutu AUTOMOBILKLUBEM, posiada osobowość prawną.

§ 2

AUTOMOBILKLUB jest organizacją zrzeszającą automobilistów, motocyklistów i miłośników motoryzacji, w tym również młodzież i osoby niepełnosprawne, w celu krzewienia kultury motoryzacyjnej, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, popularyzowania i organizowania sportów, oraz turystyki motorowej, a także reprezentowanie interesów Automobilklubu i jego członków na zewnątrz.

§ 3

Siedzibą AUTOMOBILKLUBU jest miasto Tarnowskie Góry, terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

§ 4

 1. AUTOMOBILKLUB jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego.
 2. AUTOMOBILKLUB może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. AUTOMOBILKLUB może tworzyć delegatury, koła i sekcje, również z siedzibami w innych miejscowościach, na zasadach określonych     w Statucie.

§ 5

AUTOMOBILKLUB posiada sztandar, godło, odznaki  i pieczęć.

 

Rozdział  II

CELE I ZADANIA AUTOMOBILKLUBU

§ 6

Celem AUTOMOBILKLUBU jest:

 1. Zrzeszanie miłośników motoryzacji, na rzecz krzewienia i rozwijania ukierunkowanej działalności, zmierzającej do podnoszenia kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wśród swoich członków i społeczności klubowej.
 2. Organizowanie sportu samochodowego, motocyklowego, kartingowego i innych form sportów motorowych, w tym również dla młodzieży i osób niepełnosprawnych i z ich udziałem.
 3. Popularyzowanie zasad motoryzacji, oraz kultury motoryzacyjnej wśród młodzieży.
 4. Popularyzowanie, organizowanie i rozwijanie turystyki motorowej, caravaningowej i innych form turystyki motorowej w tym dla młodzieży i osób niepełnosprawnych, przy ich udziale.
 5. Podnoszenie umiejętności w kierowaniu pojazdami samochodowymi.
 6. Popularyzowanie historii motoryzacji i opieka nad pojazdami zabytkowymi.
 7. Propagowanie kultury technicznej i udzielanie porad, oraz pomocy w tym zakresie.
 8. Propagowanie, szkolenie i prowadzenie ratownictwa drogowego.
 9. Reprezentowanie i obrona uzasadnionych interesów swoich członków.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 11. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego sklasyfikowanej wg kodu PKD:
  1. 9319.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
  2. 9329.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
   1. 9499.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
 12. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności.

§ 7

Cele będą realizowane przez wykonywanie zadań związanych z:

 1. Popularyzowaniem zasad bezpieczeństwa drogowego przez:
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i prelekcji z zakresu przepisów ruchu drogowego, oraz eksploatacji pojazdów samochodowych, w tym w szkołach dla młodzieży szkolnej;
 3. Współdziałanie z władzami w zwalczaniu niekorzystnych zjawisk w ruchu drogowym, opiniowanie projektów rozwiązań komunikacyjnych, wnoszenie propozycji własnych rozwiązań komunikacyjnych;
 4. Propagowanie podnoszenia umiejętności w kierowaniu pojazdami, poprzez organizowanie pokazów i kursów bezpiecznej i technicznej jazdy samochodami;
 5. Politechnizacja młodzieży, poprzez włącznie jej do udziału w pracach sekcji i kół;
  1. Popularyzowaniem sportu motorowego przez:
  2. Organizowanie otwartych i kwalifikowanych form zawodów sportów samochodowych, motocyklowych, kartingowych i innych form sportów motorowych, w tym dla młodzieży i osób niepełnosprawnych, przy ich udziale.
  3. Udział członków w zawodach organizowanych przez inne kluby i organizacje;
  4. Udzielanie wsparcia członkom uczestniczącym w różnych zawodach sportowych organizowanych przez Automobilklub, jak i inne kluby i organizacje.
   1. Popularyzowaniem turystyki samochodowej przez:
   2. Organizowanie rajdów turystycznych samochodowych, caravaningowych i innych form turystyki motorowej, w tym dla młodzieży i osób niepełnosprawnych, przy ich udziale;
   3. Organizowanie imprez integracyjno-wypoczynkowych, kulturalno-oświatowych, w ramach życia klubowego, dla członków i sympatyków.
   4. Udzielanie wsparcia członkom uczestniczącym w różnych imprezach turystycznych organizowanych przez AUTOMOBILKLUB i inne kluby i organizacje.

4. Organizowanie różnych form działalności gospodarczej, przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych, w tym:

 1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków motoryzacyjnych, zaplecza technicznego;
 2. Wspomaganie ruchu konsumenckiego w interesie ogółu automobilistów;
 3. Udzielanie porad z zakresu eksploatacji pojazdów i techniki ruchu drogowego;
 4. Współpraca i współudział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne kluby, organizacje, stowarzyszenia w kraju i za granicą, realizujące cele AUTOMOBILKLUBU.

 

Rozdział  III 

CZŁONKOWIE AUTOMOBILKLUBU – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie AUTOMOBILKLUBU mogą być:

 1. Zwyczajni;
 2. Wspierający;
 3. Honorowi.

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nieograniczone prawa obywatelskie, na przyjęcie której wyraża zgodę Zarząd AUTOMOBILKLUBU.

§ 10

Członkiem może być również osoba w wieku 14-18 lat, pod warunkiem wyrażenia na piśmie zgody przez rodziców, bądź prawnych opiekunów. Członkowie niepełnoletni   nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, a jedynie głos doradczy.

§ 11

Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w zebraniach AUTOMOBILKLUBU, z prawem głosu.
 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich Organów AUTOMOBILKLUBU.
 3. Przedkładania wniosków wobec Organów AUTOMOBILKLUBU, oraz dokonywania oceny ich działalności.
 4. Korzystania ze szkoleń, poradnictwa i wydawnictw AUTOMOBILKLUBU.
 5. Korzystania, zgodnie z przyjętymi zasadami, z urządzeń i sprzętu, będącego własnością AUTOMOBILKLUBU.
 6. Brania udziału w rajdach, zlotach, zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez AUTOMOBILKLUB.
 7. Reprezentowanie barw i noszenie odznaki AUTOMOBILKLUBU.

§ 12

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brać czynny udział w pracach AUTOMOBILKLUBU, przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Organów AUTOMOBILKLUBU.
 2. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 3. Prezentować właściwą postawę moralną i godność członka AUTOMOBILKLUBU.
 4. Należycie dbać o mienie AUTOMOBILKLUBU.
 5. Krzewić kulturę motoryzacyjną i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Udzielać wzajemnej, koleżeńskiej pomocy.

§ 13

Członkiem Honorowym może zostać może zostać długoletni i szczególnie zasłużony działacz w dziedzinie motoryzacji. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

Członkowie Honorowi mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w zebraniach AUTOMOBILKLUBU.
 2. Korzystania ze szkoleń, poradnictwa i wydawnictw AUTOMOBILKLUBU.
 3. Korzystania, zgodnie z przyjętymi zasadami z urządzeń i sprzętu będącego własnością AUTOMOBILKLUBU.
 4. Brania udziału w rajdach, zlotach, zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez AUTOMOBILKLUB.
 5. Reprezentowania barw i noszenia odznaki AUTOMOBILKLUBU.
 6. Niepłacenia składek członkowskich.

§ 15

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która złożyła deklarację, określającą pomoc materialną przeznaczoną na działalność AUTOMOBILKLUBU i zadeklarowaną pomoc realizuje. Zarząd Automobilklubu dokonuje oceny kandydatów i przyjmuje w poczet członków wspierających.:

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Korzystania ze szkoleń, poradnictwa i wydawnictw AUTOMOBILKLUBU.
 2. Korzystania, zgodnie z przyjętymi zasadami z urządzeń i sprzętu będącego własnością AUTOMOBILKLUBU.
 3. Brania udziału w rajdach, zlotach, zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez AUTOMOBILKLUB.
 4. Reprezentowania barw i noszenia odznaki AUTOMOBILKLUBU.
 5. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i honorowych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

Skreślenie z listy członków zwyczajnych  następuje na podstawie Uchwały Zarządu w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie;
 2. Śmierci członka;
 3. Skreślenia z listy członków zwyczajnych przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek przez okres 2 lat.

 

Rozdział  IV

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 18

 1. Członkom i innym osobom, za wzorowe wykonywanie obowiązków, oraz aktywny udział w realizacji zadań, Zarząd AUTOMOBILKLUBU  może przyznać następujące wyróżnienia:
  1. Pochwała na piśmie.
  2. Dyplom.
  3. Nagroda materialna.
  4. Odznaka honorowa AUTOMOBILKLUBU.
  5. Zarząd AUTOMOBILKLUBU może występować z wnioskami, do podmiotów i  organów, właściwych przedmiotowo i miejscowo, o przyznanie członkom i innym osobom, działającym na rzecz realizacji celów statutowych AUTOMOBILKLUBU:
   1. Tytułów, odznak sportowych oraz związkowych (np. PZM).
   2. Odznaczeń państwowych, resortowych, wojewódzkich.

§ 19.

Członkowie zwyczajni AUTOMOBILKLUBU, naruszający postanowienia statutu, mogą zostać ukarani przez Sąd Koleżeński. Wniosek o ukaranie Członka do Sądu Koleżeńskiego kierowany jest przez Zarząd AUTOMOBILKLUBU.

§ 20

 1. Za  uchybienia naruszające postanowienia Statutu, regulaminów, Uchwał Organów, bądź działanie na szkodę AUTOMOBILKLUBU, Sąd Koleżeński może nakładać na Członków następujące kary dyscyplinarne:
  1. Upomnienie.
  2. Ostrzeżenie.
  3. Nagana.
  4. Zakaz czasowego lub stałego udziału w zawodach.
  5. Czasowego zwieszenia w prawach członka.
  6. Wykluczenie.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego ukaranemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, złożone za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

§ 21

Członek Zwyczajny może być wykluczony z AUTOMOBILKLUBU w następujących przypadkach:

 1. Utrata praw obywatelskich i honorowych.
 2. Prowadzenie działalności godzącej w dobro Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Prowadzenia działalności szkodliwej dla AUTOMOBILKLUBU;
 4. Popełnienia czynu hańbiącego, stwierdzonego wyrokiem Sądu (przestępstwa z winy umyślnej).

ROZDZIAŁ  V

WŁADZE I ORGANY AUTOMOBILKLUBU

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 22

 1. Najwyższą władzą AUTOMOBILKLUBU jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Organami AUTOMOBILKLUBU są:
  1. Rada Programowa.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Sąd Koleżeński.
 3. Kadencja organów AUTOMOBILKLUBU trwa 4 lata.
 4. Rada Programowa, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo w drodze uchwały dokooptować do swego składu, w trakcie trwania kadencji, nowych członków w miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

B. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie najpóźniej do 30 czerwca.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. Na mocy własnej uchwały,
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków AUTOMOBILKLUBU.
 4. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd AUTOMOBILKLUBU zawiadamia Członków AUTOMOBILKLUBU co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.
 5. Porządek obrad może być uzupełniony, o ile za wnioskiem wypowie się większość obecnych Członków, z wyjątkiem wniosku  o uzupełnienie obrad o zmianę Statutu, bądź rozwiązania AUTOMOBILKLUBU.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo brać udział Członkowie Honorowi, Członkowie Wspierający i zaproszeni goście, bez prawa do głosowania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne, jeżeli w I terminie bierze udział większość prawidłowo zawiadomionych członków (50%+1), a w II terminie, dowolna ilość członków.
 8. Głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków mogą odbywać się w trybie jawnym lub tajnym, w zależności od woli większości obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 24

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków AUTOMOBILKLUBU należy:

 1. Ocena działalności AUTOMOBILKLUBU w okresie rocznym,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalanie:
 • Kierunków działalności programowej;
 • Zmian w statucie;
 • Wysokości składki członkowskiej na wniosek Zarządu.
 1. Wybór Organów AUTOMOBILKLUBU:
 • Rady Programowej;
 • Zarządu;
 • Komisji Rewizyjnej;
 • Sądu Koleżeńskiego;
 1. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków AUTOMOBILKLUBU i podejmowanie w tym zakresie odpowiednich uchwał.
 2. Nadawanie godności Honorowego Członka AUTOMOBILKLUBU.
 3. Rozpatrywanie wniesionych przez Członków odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 4. Podjęcie Uchwały o rozwiązaniu AUTOMOBILKLUBU.
 5. Powołanie Komisji Likwidacyjnej w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu AUTOMOBILKLUBU, sposobu pokrycia zobowiązań oraz przeznaczenia majątku AUTOMOBILKLUBU, pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań.

C. RADA PROGRAMOWA AUTOMOBILKLUBU

§ 25

 1. Rada Programowa jest organem statutowym AUTOMOBILKLUBU.
 2. W skład Rady Programowej wchodzi 9 – 17 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą z urzędu:
 • Członkowie Zarządu AUTOMOBILKLUBU;
 • Przewodniczący Sekcji, Kół i Delegatur;
 1. Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy Prezes Zarządu AUTOMOBILKLUBU, a w razie jego nieobecności I wiceprezes Zarządu. Członkowie Rady Programowej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu AUTOMOBILKLUBU z głosem doradczym.
 2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności I Wiceprezes Zarządu.
 3. Obsługę administracyjną i organizacyjną Rady Programowej prowadzi Biuro Zarządu AUTOMOBILKLUBU.
 4. Do kompetencji Rady Programowej należy ustalanie strategicznych kierunków działania AUTOMOBILKLUBU. Do zadań Rady Programowej należy ponadto:
 • Opiniowanie przygotowanych przez Zarząd programów działania oraz rocznych planów dochodów i wydatków AUTOMOBILKLUBU.
 • Opiniowanie innych spraw zgłoszonych przez Zarząd AUTOMOBILKLUBU.
 • Opiniowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu z działalności AUTOMOBILKLUBU;
 1. Rada Programowa sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 2. Rada Programowa odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże co najmniej dwa razy w roku.

D. Zarząd AUTOMOBILKLUBU

§ 26

 1. Zarząd AUTOMOBILKLUBU kieruje działalnością organizacji między Walnymi Zgromadzeniami, reprezentuje organizację na zewnątrz  i działa w jej imieniu.
 2. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie AUTOMOBILKLUBU, na czteroletnią kadencję, w składzie zależnym od liczebności AUTOMOBILKLUBU, od 5 do 9 członków,.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane nie później niż 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia Członków, wybierając ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. Niezbędne minimum Składu Zarządu AUTOMOBILKLUBU to:
 • Prezes;
 • I Wiceprezes;
 • Wiceprezes;
 • Wiceprezes;
 • Wiceprezes.
 1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes lub I Wiceprezes.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednakże co najmniej raz na kwartał.
 3. Do reprezentowania AUTOMOBILKLUBU i składania oświadczeń zakresie zobowiązań i wykonania praw majątkowych, wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu, bądź I Wiceprezesa z jednym z Wiceprezesów.

§ 27

 1. Zarząd kieruje działalnością AUTOMOBILKLUBU i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zabrania Zarządu odbywają się, co najmniej cztery razy w roku.
 3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących AUTOMOBILKLUBU, a w szczególności:
  1. Przygotowanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych AUTOMOBILKLUBU;
  2. Sprawowanie zarządu nad majątkiem AUTOMOBILKLUBU;
  3. Zaciąganie zobowiązań w imieniu AUTOMOBILKLUBU, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności AUTOMOBILKLUBU;
  5. Organizowanie i nadzorowanie działalności statutowej AUTOMOBILKLUBU;
  6. Decydowanie o utworzeniu Delegatur, Kół i Sekcji;
  7. Przyjmowanie nowych członków i skreślanie z listy członków w przypadkach zgodnych  z zapisami Statutu.
  8. Przygotowanie propozycji na Walne Zgromadzenie Członków w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.
  9. Dobór pracowników i innych osób przy pomocy których AUTOMOBILKLUB realizuje swoje cele;
  10. Opracowanie struktur organizacyjnych AUTOMOBILKLUBU;
  11. Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych AUTOMOBILKLUBU;
  12. Ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych AUTOMOBILKLUBU i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy;
  13. Kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych AUTOMOBILKLUBU;
  14. Przyznawanie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów AUTOMOBILKLUBU.
  15. Sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w AUTOMOBILKLUBIE.
  16. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności statutowej, gospodarczej i finansowej;
  17. Reprezentowanie AUTOMOBILKLUBU i jego członków w kontaktach zewnętrznych.
  18. Wszelkich pozostałych spraw nie należących do kompetencji innych organów AUTOMOBILKLUBU.

E. Komisja Rewizyjna AUTOMOBILKLUBU

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków na czteroletnią kadencję, w składzie zależnym od liczebności AUTOMOBILKLUBU, od 3 do 5 członków, którzy spośród siebie, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym AUTOMOBILKLUBU i w swej działalności kieruje się Statutem AUTOMOBILKLUBU.
 3. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Do prawomocności wniosków wynikających z czynności Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność, co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 5. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przeprowadzić kontrolę całokształtu działalności  AUTOMOBILKLUBU, co najmniej raz w roku.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. Nie mogą być członkami Zarządu AUTOMOBILKLUBU, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, bądź podległości z tytułu zatrudnienia.
  2. Składają na ręce Przewodniczącego oświadczenia na piśmie, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
  3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej, niż określone w Ustawie                 o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 7. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Prowadzenie planowych i doraźnych kontroli działalności statutowej i gospodarczej AUTOMOBILKLUBU;
  2. Badanie celowości i legalności wydatków oraz ich zgodności z planem i preliminarzem;
  3. Zgłaszanie Zarządowi wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli.
  4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze wszystkich własnych czynności, oraz przedkładanie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu AUTOMOBILKLUBU.
 8. Komisja Rewizyjna ma prawo do żądania od Zarządu wyjaśnień dotyczących bieżącej działalności AUTOMOBILKLUBU;
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu i powołanych Komisji, Delegatur, Kół i Sekcji z głosem doradczym.

F. Sąd Koleżeński AUTOMOBILKLUBU

§ 29

 1. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję, w składzie zależnym od liczebności AUTOMOBILKLUBU, od 3 do 5 członków, którzy spośród siebie, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Skład minimum dwuosobowego Zespołu Orzekającego ustala każdorazowo Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego AUTOMOBILKLUBU, wyznaczając również Przewodniczącego zespołu orzekającego;
 3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów wynikłych pomiędzy członkami AUTOMOBILKLUBU, oraz członkami i organami AUTOMOBILKLUBU.
 4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego AUTOMOBILKLUBU wydawane są w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wpływu sprawy. Termin odwoławczy do Walnego Zgromadzenia Członków wynosi 30 dni.
 5. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim AUTOMOBILKLUBU określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.
 6. Członek AUTOMOBILKLUBU może, w ciągu 30 dni, odwołać się od decyzji Sądu Ko1eżeńskiego, w zakresie nałożonych kar do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.
 7. Sąd Koleżeński składa Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdział  VI

Delegatury, Koła i Sekcje AUTOMOBILKLUBU

§ 30

 1. Jednostkami organizacyjnymi AUTOMOBILKLUBU są Delegatury i Koła Zakładowe, Środowiskowe i Terytorialne, a także Sekcje Branżowe.
 2. Status Delegatury otrzymuje jednostka zrzeszająca co najmniej 20 członków, a status Koła lub Sekcji, co najmniej 5 członków.
 3. Zasady organizacji działalności Delegatur, Kół i Sekcji określa „Regulamin Delegatur, Kół i Sekcji”, zatwierdzony przez Zarząd AUTOMOBILKLUBU.
 4. Delegatury, Koła i Sekcje nie posiadają osobowości prawnej, ich godłem i barwami są znaki AUTOMOBILKLUBU, a ich członkowie reprezentują AUTOMOBILKLUB.
 5. Działalność Delegatur, Kół i Sekcji w całości podlega nadzorowi i kontroli organów AUTOMOBILKLUBU.
 6. Delegatury, Koła i Sekcje zakłada i rozwiązuje Zarząd  AUTOMOBILKLUBU w drodze uchwały, na wniosek zainteresowanych członków.

Rozdział  VII

Majątek, Fundusze i Rachunkowość AUTOMOBILKLUBU

§ 31

 1. Majątek AUTOMOBILKLUBU stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze składają się z:
  1. Wpisowego i składek członkowskich;
  2. Dochodów własnych pochodzących z działalności gospodarczej oraz wydawniczej, szkoleniowej i innej w ramach działalności statutowej.
  3. Dotacji;
  4. Przekazane środki publiczne.
  5. Zapisów, datków i darowizn;
  6. Wpływy z odpisów podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  i prawnych.
 3. AUTOMOBILKLUB opiera swą gospodarkę finansową na preliminarzach budżetowych zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia AUTOMOBILKLUBU.

§ 32

AUTOMOBILKLUB prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości.

§ 33

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem AUTOMOBILKLUBU w stosunku do jego członków, członków organów, bądź pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. Przekazywania majątku AUTOMOBILKLUBU na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie, lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku AUTOMOBILKLUBU na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie AUTOMOBILKLUBU, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie AUTOMOBILKLUBU

§ 34

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu AUTOMOBILKLUBU podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu AUTOMOBILKLUBU - Walne Zgromadzenie Członków  podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwalonymi procedurami przeprowadzi likwidację AUTOMOBILKLUBU.
 3. Uchwalając rozwiązanie AUTOMOBILKLUBU, Walne  Zgromadzenie Członków wskazuje przeznaczenie majątku pozostałego po pokryciu zobowiązań.

§ 35

 1. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem, obowiązują przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z dnia 10.04.1989 r. poz. 104) i innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wątpliwości lub spory dotyczące zapisów statutowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie Członków AUTOMOBILKLUBU.

Statut Automobilklubu Tarnogórskiego został zatwierdzony Uchwałą Zebrania Organizatorsko-Założycielskiego, które odbyło się 04 listopada 1986 roku w Tarnowskich Górach.

Poprawki do niniejszego Statutu zostały wprowadzone przez Walne Zgromadzenia Delegatów Automobilklubu, które odbyły się w dniach: 25 lutego 1991 roku; 13 marca 1999 roku; 29 marca 2003 roku; 31 marca 2005 roku;

Niniejszy, jednolity tekst Statutu AUTOMOBILKLUBU TARNOGÓRSKIEGO został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AUTOMOBILKLUBU w dniu 25 kwietnia 2009 roku.